07/12/2021

Tham luận tại Phiên tọa đàm cấp cao - Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 vừa qua, các nhà quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế cho rằng, chuyển đổi số, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tăng trưởng xanh và đổi mới sáng tạo là các yếu tố nền tảng tạo động lực cho...